Ruds Vedby Antenneforening

Ordinær generalforsamling

Onsdag d. 27-11-2019 kl. 19.00

i Sognegården, Ruds Vedby

 

REFERAT:

  1. Valg af dirigent

Kim Hansen valgt ved akklamation

  1. Valg af 2 stemmetællere

Punktet udsat

  1. Formandens beretning

Formand John Hansen aflagde beretning om foreningens status og aktiviteter i regnskabsåret.

  1. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af budget, fastsættelse kontingent.

Kasserer aflagde regnskab for regnskabsåret 2018-2019. Desuden blev korrigeret regnskab 2017-2018 gennemgået.

Budget blev fremlagt. Pakkepriser blev foreslået med et lille prisfald på grundpakken, uændret pris på mellempakken og en lille stigning på fuldpakken.

Regnskab, budget og pakkepriser blev godkendt.

  1. Indkomne forslag

Ingen forslag.

  1. Orientering fra YouSee ved Karsten Dueholm

Karsten Dueholm (YouSee) orienterede om forhandlinger imellem YouSee og Discovery. Forhandlingerne har foreløbig ikke ført frem til et acceptabelt resultat, hvilket betyder, at Discoverys kanaler fjernes fra YouSee’s TV-pakker pr. 01-01-2020. Der arbejdes videre med henblik på at finde en løsning. Karsten orienterede om de TV-kanaler, som TV-pakkerne efter nytår vil indeholde. Orienteringen gav anledning til en del debat, hvor flere medlemmer udtrykte utilfredshed med, at TV-pakkerne efter deres opfattelse blev forringet.

Karsten orienterede om alternative muligheder ved f. eks. at skifte fra fuld- til mellempakker – og andetsted at tilkøbe de manglende Discovery-kanaler. Dette vil faktisk kunne give en besparelse på ca. 30 kr./md.

Debatten forløb i god ro og orden.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

John Hansen, Georg Dalskov og Peter Møller blev genvalgt ved akklamation.

  1. Valg af suppleant

Egon Wordollf Bleb genvalgt ved akklamation

  1. Valg af revisor

Dirch Glad blev genvalgt ved akklamation.

  1. Eventuelt

Intet.

Referent: Peter Møller.